Dhammaster.com

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโต)
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโต)
นามเดิม ประยุทธ์ นามสกุล อารยางกูร ท่านมีธรรมกถาที่เผยแพร่นับพันรายการ และมีผลงานหนังสือที่ใช้เป็นหลักอ้างอิงหลายร้อยเรื่อง เฉพาะอย่างยิ่งพุทธธรรม พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช)
พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช)
นามเดิมคือพระมหาสุวิทย์ ปิยวิชฺโช สำเร็จเปรียญธรรม ๙ ประโยค จาก วัดบวรนิเวศวิหาร ปัจจุบันท่านเป็นพระนักเขียนที่มีผลงานสม่ำเสมอในนามปากกาว่า ปิยโสภณ ในขณะเดียวกันก็ทุ่มเทไปกับ โครงการสร้างศาสนทายาท
พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล)
พระอาจารย์ภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล)
2544- ปัจจุบัน ผู้อำนวยการธรรมสถาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544- ปัจจุบัน ผู้ดำเนินรายการ พุทธธรรมนำสุข สถานีวิทยุ ร ด เชียงใหม่ AM 1152 KHz ทุกวัน เวลา 22-23 นาฬิกา
พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล
พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น ๓๓, ปริญญาโท สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พระอาจารย์รัตน์ รัตนญาโณ
พระอาจารย์รัตน์ รัตนญาโณ
สำหรับผู้ศึกษาและสนใจปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ว่าลมหายใจเข้านำไปสู่ “ความนึก” คือสิ่งที่เป็นอนาคต และลมหายใจออกนำไปสู่ “ความคิด” คือสิ่งที่เป็นอดีต ความนึกและความคิดคือความฟุ้งซ่าน เป็นขยะหรือตะกอนของจิต
พระพรหมบัณฑิต (ดร.พระมหาประยูร ธมฺมจิตฺโต)
พระพรหมบัณฑิต(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
ป.ธ.๙, พธ.บ., Ph.D.ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารรูปที่ ๑๔ ครองวัดตั้งแต่วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ถึงปัจจุบัน
พระอาจารย์มานพ อุปสโม
พระอาจารย์มานพ อุปสโม
ท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์นักพัฒนา จบการศึกษาพระอภิธรรมจากอภิธรรมโชติกวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ทำงานเผยแผ่ธรรมทั้งภาคปริยัติและปฏิบัติ
พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี)
พระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี)
ภิกษุชาวไทย มีชื่อเสียงว่าเป็นพระนักวิชาการ นักคิดนักเขียน และนักบรรยายธรรม ผลงานนิพนธ์ภาคภาษาไทยมีมากกว่า ๑๐๐ เล่ม เช่น ธรรมะติดปีก ธรรมะดับร้อน เป็นต้น เป็นผู้ริเริ่มเผยแผ่ธรรมะนวัตกรรม โดยใช้เทคโนโลยีแห่งยุคข้อมูลข่าวสารในการประยุกต์พุทธธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่
06 August

เหตุเกิดที่ไหน ดับที่นั่น

ครั้งหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปเมืองโกสัมพี...ซึ่งมีพระเจ้าแผ่นดินชื่อ'อุเทน'ครองเมือง แล้วก็มีพระมเหสีของพระเจ้าอุเทนองค์หนึ่งชื่อ'มาคันทิยา'ไม่ชอบพระพุทธเจ้าเรื่องไม่ชอบพระพุทธเจ้านี่ก็เพราะว่า...แม่คนนี้รูปงามแกสวย แล้วก็มีความหยิ่งในตัวเองว่าเราเป็นคนสวยมากไม่อยากจะแต่งงานกับใครทั้งนั้น
Read more...