Dhammaster.com


Warning: Creating default object from empty value in /home1/dhammas/public_html/th/plugins/system/sourcerer/helper.php on line 77

Warning: Creating default object from empty value in /home1/dhammas/public_html/th/plugins/system/sourcerer/helper.php on line 77

Warning: Creating default object from empty value in /home1/dhammas/public_html/th/components/com_k2/models/item.php on line 388

Warning: Creating default object from empty value in /home1/dhammas/public_html/th/plugins/system/sourcerer/helper.php on line 77

ของดีในพระไตรปิฎก ตอนที่ 03

เสียงธรรม : ศจ.นพ.เชวง เดชะไกศยะ หัวข้อ "ของดีในพระไตรปิฎก" /ของดีในพระไตรปิฎก ตอนที่ 3
ฟังเสียงธรรมในหัวข้อ ของดีในพระไตรปิฎก เพิ่มเติม  Clickศจ.นพ.เชวง เดชะไกศยะ

ศจ.นพ.เชวง เดชะไกศยะ

"การเจริญวิปัสสนาเป็นการเจริญศีล สมาธิ ปัญญา ให้เป็นไปพร้อมกัน ในอารมณ์เดียวกัน เป็นความเข้าใจพื้นฐานที่ต้องเรียนรู้ธรรมเหล่านี้เสียก่อนลงมือปฏิบัติ ว่าอะไรเป็นอะไร เพื่ออะไร ที่ไหน เมื่อใดและ อย่างไร"