Dhammaster.com

Home » Masters » พระอาจารย์รัตน์ รัตนญาโณ
พระอาจารย์รัตน์ รัตนญาโณ
พระอาจารย์รัตน์ รัตนญาโณ

พระอาจารย์รัตน์ รัตนญาโณ (6)

ธรรมชาติ มนุษย์ทุกผู้ทุกนาม ต้องหายใจเข้าและหายใจออกอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่มนุษย์ปุถุชนธรรมดาๆ ไม่เคยสนใจและสังเกตความเป็นไปของลมหายใจเข้าและหายใจออก สำหรับผู้ศึกษาและสนใจปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ว่าลมหายใจเข้านำไปสู่ “ความนึก” คือสิ่งที่เป็นอนาคต และลมหายใจออกนำไปสู่ “ความคิด” คือสิ่งที่เป็นอดีต ความนึกและความคิดคือความฟุ้งซ่าน เป็นขยะหรือตะกอนของจิต

ธรรมบรรยายทั่วไป

ธรรมบรรยายทั่วไป (6)

เสียงธรรมบรรยายทั่วไป ของ พระอาจารย์รัตน์ รัตนญาโณ

View items...
เสียงธรรม : พระอาจารย์รัตน์ รัตนญาโณ /การออกจากทุกข์ ด้วยความเป็นกลาง
เสียงธรรม : พระอาจารย์รัตน์ รัตนญาโณ /การเจริญสติเทียบเคียงวิทยาศาสตร์
Monday, 27 June 2011 02:27

การเจริญสติ

เสียงธรรม : พระอาจารย์รัตน์ รัตนญาโณ /การเจริญสติ
Monday, 27 June 2011 02:24

มรรคองค์ 8

เสียงธรรม : พระอาจารย์รัตน์ รัตนญาโณ /มรรคองค์ 8
Monday, 27 June 2011 02:23

ตายก่อนตาย

เสียงธรรม : พระอาจารย์รัตน์ รัตนญาโณ /ตายก่อนตาย
เสียงธรรม : พระอาจารย์รัตน์ รัตนญาโณ /การหมุนธรรมจักร